absint()

E konverton një vlerë në integer (numër të plotë) jo-negativ.

Shembull:

<p><?php echo (absint("test")); ?></p>
<p><?php echo (absint(-528.58)); ?></p>
<p><?php echo (absint(12.9)); ?></p>

Rezultati:

0

528

12

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.