Bazat e HTML

doctype <!DOCTYPE html> html <html lang=”en-US”> head title <title>Page Title</title> link <link rel=”stylesheet” href=”mystyle.css”> <link rel=”icon” href=”/favicon.ico” type=”image/x-icon”> meta <meta charset=”UTF-8″> <meta name=”description” content=”Free Web tutorials”> <meta name=”keywords” content=”HTML, CSS, XML, JavaScript”> <meta name=”author” content=”John Doe”> <meta http-equiv=”refresh” content=”30″> <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″> style <style>  body {background-color: powderblue;}  h1 {color: red;}  p {color: blue;}</style> script <script>function myFunction() {  document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;}</script> body p <p>My first paragraph.</p> h1 h2 h3 h4 h5 h6 div ul li ol a […]

Si të përgatitet një mësim për platformat mësimore online

Në këtë kohë të izolimit të përgjithshëm për shkak të COVID-19, shumica e institucioneve mësimore kanë filluar ose planifikojnë ta bartin materialin mësimor në platforma mësimore online. Ekzistojnë platforma të shumta për mësim online (LMS – Learning Management System), me apo pa pagesë, por problemi më i madh është si të përgatitet një mësim në […]

get_previous_posts_link()

Merr hiperlidhjen e postimit paraprak ngjit me postimin aktual. Referenca wordpress.org: get_previous_posts_link()

get_previous_post()

E merr postimin e paraprak që është ngjit me postimin aktual. Referenca wordpress.org: get_previous_post()

get_delete_post_link()

Kthen hiperlidhjen për fshirjen e postimit. Parametri i parë është ID-ja e postimit, i dyti nuk përdoret (jepet vlera ”), ndërsa i treti është boolean (true ose false), që vlerë standarde ka false. Nëse e bëjmë true, atëherë postimi do të fshihet duke mos u vendosur fare në shportën e hedhurinave. Referenca wordpress.org: get_delete_post_link()

get_edit_post_link()

Kthen hiperlidhjen për redaktimin e postimit. Mund të përdoret brenda apo jashtë ciklit. Mund të përdoret për faqe, postime, fajlla të atashuar dhe revizione. Parametri i parë është ID-ja e postimit, ndërsa parametri i dytë është kontekti, që si vlerë standarde ka “display”. Referenca wordpress.org: get_edit_post_link()

set_post_format()

Cakton formatin e postimit. Jepet ID-ja apo objekti i postimit si parametër i parë, ndërsa formati si parametër i dytë. Shembull: Referenca wordpress.org: set_post_format()

get_post_status()

Kthen statusin e postimit duke u bazuar në ID-në e postimit. Nëse ID-ja i takon një fajlli të atashuar, kthehet statusi i prindit. Vlerat e mundshme: publish Postim apo faqe e publikuar pending Postim në pritje të redaktimit draft Postim në versionin draft auto-draft Postim i ri, pa përmbajtje future Postim që do të publikohet […]

get_post_mime_type()

Kthen mime tipin e një fajlli të atashuar sipas ID-së. Referenca wordpress.org: get_post_mime_type()

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.