Categories
Funksionet

_e()

Referenca

Categories
Funksionet

_x()

Referenca

Categories
Funksionet

absint()

E konverton një vlerë në integer (numër të plotë) jo-negativ.

Shembull:

<p><?php echo (absint("test")); ?></p>
<p><?php echo (absint(-528.58)); ?></p>
<p><?php echo (absint(12.9)); ?></p>

Rezultati:

0

528

12

Referenca

Categories
Funksionet

activate_plugin()

Referenca

Categories
Funksionet

activate_plugins()

Referenca

Categories
Funksionet

add_action()

Referenca

Categories
Funksionet

add_blog_option()

Referenca

Categories
Funksionet

add_clean_index()

Referenca

Categories
Funksionet

add_comment_meta()

Referenca

Categories
Funksionet

add_comments_page()

Referenca