box-sizing

Me box-sizing ndryshojmë mënyrën e veprimit të padding ndaj CSS box model.

Vlerat mund të jenë:

  • content-box
  • border-box
  • inherit

content-box

Kjo është mënyra standarde e veprimit, ku çdo vlerë që jipet për padding dhe border, e rrit madhësinë efektive të elementit.

border-box

Me rritjen e padding, përmbajtja shtyhet më brenda elementit dhe nuk del jashtë si në rastin e content-box.

*, *:before, *:after {
  box-sizing: border-box;
}

Këtu, vetia border-box iu caktua të gjitha elementeve dhe pseudo-elementeve.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.