caption-side

Cakton pozitën ku do të shfaqet legjenda e një tabele, respektivisht elementi <caption>.

Vlerat e mundshme:

  • top – për vendosje mbi tabelë
  • bottom – për vendosje nën tabelë.
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.