display

display: inline

Elementet do të shfaqen njëri pas tjetrit për aq sa i zë rreshti, pastaj elementet vijuese kalojnë në rreshtin e ri. Vetitë width dhe height nuk kanë efekt.

Elemente që në mënyrë standarde janë inline:

<a> <abbr> <acronym>
<b> <bdo> <br>
<button> <cite> <code>
<dfn> <em> <i>
<img> <input> <kbd>
<label> <map> <object>
<q> <samp> <script>
<select> <small> <span>
<strong> <sub> <sup>
<textarea> <tt> <var>

display: block

Bllok elementi zë rresht më vete dhe shtrihet në tërë gjerësinë e prindit. Përfaqësues tipik janë: <p> dhe <div>.

  Elemente që në mënyrë standarde janë block:

<address> <article> <aside>
<blockquote><div> <dl>
<fieldset> <footer> <form>
<h1> – <h6><header> <hr>
<main><nav><noscript>
<ol><p><pre>
<section><table><ul>

contents

flex

grid

inline-block

Elementi bëhet inline, por mund të aplikohen edhe vetitë width dhe height.

inline-flex

inline-grid

inline-table

list-item

run-in

table

table-caption

table-column-group

table-header-group

table-footer-group

table-row-group

table-cell

table-column

table-row

none

E bën elementin të padukshëm dhe e liron hapësirën e zënë nga ai element.

initial

inherit

E trashëgon vetinë display nga prindi.

MDN web docs

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.