font-size

Madhësia e fontit.

Mund të shprehet me njësi të ndryshme: px, %, em, rem, pt, etj.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.