opacity

Përdoret për ta caktuar shkallën e transparencës së një elementi.

Vlerat shkojnë nga 0 (element transparent) deri në 1 (element totalisht jotransparent) me inkremente decimale (0.5 – element gjysmë transparent).

opacity: 0.5;

I njëjti efekt mund të arrihet me:

  background-color: rgb(255,0,0,0.5)

ku vlera e katërt paraqet vlerën e transparencës.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.