get_delete_post_link()

Kthen hiperlidhjen për fshirjen e postimit.

Parametri i parë është ID-ja e postimit, i dyti nuk përdoret (jepet vlera ”), ndërsa i treti është boolean (true ose false), që vlerë standarde ka false. Nëse e bëjmë true, atëherë postimi do të fshihet duke mos u vendosur fare në shportën e hedhurinave.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.