get_header()

Funksioni get_header() përdoret brenda një teme, aty ku dëshirojmë që të lexohet kodi i header.php, që gjithmonë është fillimi i Web faqes.

<?php
// Exit if accessed directly.
defined( 'ABSPATH' ) || exit;

get_header();
...

Në këtë rast, i tërë kodi në header.php do të vendoset në atë pozitë, që në rastin konkret është fillimi i skriptës single.php, i cili përdoret për shfaqjen e postimeve individuale.

Fajlli header.php paraqet fillimin e HTML dokumentit:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
	<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
	<title>HTML - CodeMolecules</title>
...

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.