Databazat

Për të punuar me MySQL, së pari duhet të shkarkohet drajveri përkatës nga Github:

go get github.com/go-sql-driver/mysql

package main

import (
  "database/sql"
  "fmt"
  _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
  "log"
)

func main() {
  db, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(127.0.0.1:3306)/markdown")
  defer db.Close()
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  var id int
  var book_title string

  rows, err := db.Query("SELECT id, book_title FROM books ORDER BY id")
  for rows.Next() {
    rows.Scan(&id, &book_title)
    fmt.Printf("ID: %v, %v\n", id, book_title)
  }
}

https://play.golang.org/p/3l4xo1BS9y_s

Rezultati:

ID: 1, Go për fillestarë
ID: 2, PHP dhe MySQL për fillestarë
ID: 3, Laravel për fillestarë

I> Ky program duhet të kompajlohet lokalisht, nuk do të ekzekutohet në Go Playground. Emrat e databazës, tabelës, fushave të tabelës si dhe kredencialet duhet të përshtaten.

Leximi i radhëve të tabelës ne përdorimin e struct/tag

package main

import (
  "database/sql"
  "fmt"
  _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
  "log"
)

type Fushat struct {
  ID   int  `json:"id"` // Emertimi i fushes ne tabele
  Titulli string `json:"book_title"` // Emertimi i fushes ne tabele
}

func main() {
  db, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(127.0.0.1:3306)/markdown")
  defer db.Close()
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  results, err := db.Query("SELECT id, book_title FROM books ORDER by id")
  if err != nil {
    panic(err.Error())
  }

  for results.Next() {
    var fushat Fushat
    err = results.Scan(&fushat.ID, &fushat.Titulli)
    if err != nil {
      panic(err.Error())
    }
    fmt.Printf("%v %v\n", fushat.ID, fushat.Titulli)
  }
}

https://play.golang.org/p/1FMj5NKuGxn

Rezultati:

1 Go për fillestarë
2 PHP dhe MySQL për fillestarë
3 Laravel për fillestarë

I> Ky program duhet të kompajlohet lokalisht, nuk do të ekzekutohet në Go Playground. Emrat e databazës, tabelës, fushave të tabelës si dhe kredencialet duhet të përshtaten.

Drivers:

https://github.com/golang/go/wiki/SQLDrivers

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.