Degëzimi (if)

if else

package main

import "fmt"

func main() {
  x, y := 6, 9
  if x < y {
    fmt.Println("x më i vogël se y")
  } else if x > y {
    fmt.Println("x më i madh se y")
  } else {
    fmt.Println("x baraz me y")
  }
}

https://play.golang.org/p/yS-PKpRjRo1

Rezultati:

x më i vogël se y

Shembulli i mësipërm mund të rishkruhet kështu:

package main

import "fmt"

func main() {
  if x, y := 6, 9; x < y {
    fmt.Println("x më i vogël se y")
  } else if x > y {
    fmt.Println("x më i madh se y")
  } else {
    fmt.Println("x baraz me y")
  }
}

https://play.golang.org/p/ehMSSCiex-l

Rezultati:

x më i vogël se y

Ndryshimi ndërmjet dy shembujve të fundit qëndron në faktin se në shembullin e dytë variablat x dhe y janë variabla lokale brenda skopit të strukturës if, pra nuk do të jenë të qasshme kur dilet nga kjo strukturë. Kështu, nëse e shtojmë në fund një rresht që i printon vlerat e x dhe y, do të shohim se lajmërohet gabimi ku thuhet se x dhe y nuk janë të definuar.

Kodi i modifikuar, që e përmban edhe rreshtin fmt.Println(x, y):

package main

import "fmt"

func main() {
  if x, y := 6, 9; x < y {
    fmt.Println("x më i vogël se y")
  } else if x > y {
    fmt.Println("x më i madh se y")
  } else {
    fmt.Println("x baraz me y")
  }

  fmt.Println(x, y)
}

https://play.golang.org/p/3xrivR6WJ0a

Rezultati:

undefined: x
undefined: y
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.