Interfejsat

Interfejsi është një set metodash. Një interfejs përshkruan sjelljen (behaviour) e një tipi.

Nëse interfejsi nuk e definon asnjë metodë, atëherë ai është interfejs i zbrazët. Të gjitha tipet e implementojnë interfejsin e zbrazët.

Në Go nuk kemi deklarim eksplicit të interfejsit me implements, siç e kemi në gjuhët tjera. Cilido tip i të dhënave (p.sh. strukt), që është pranues (receiver) i metodave të definuara në një interfejs, në mënyrë implicite e implementon atë interfejs.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

type FormaGjeometrike interface {
  Siperfaqja() float32
}

type Katerkendeshi struct {
  Gjeresia float32
  Gjatesia float32
}

func (k Katerkendeshi) Siperfaqja() float32 {
  return k.Gjeresia * k.Gjatesia
}

func (r Rrethi) Siperfaqja() float32 {
  return math.Pi * r.Rrezja * r.Rrezja
}

func Matja(fgj FormaGjeometrike) float32 {
  return fgj.Siperfaqja()
}

type Rrethi struct {
  Rrezja float32
}

func main() {
  r := Rrethi{5}
  fmt.Println("Siperfaqja e rrethit: ")
  fmt.Println(Matja(r))

  k := Katerkendeshi{5, 2}
  fmt.Println("Siperfaqja e katerkendeshit: ")
  fmt.Println(Matja(k))
}

https://play.golang.org/p/OMrS3VIfpHc

Rezultati:

Siperfaqja e rrethit: 
78.53982
Siperfaqja e katerkendeshit: 
10
package main

import (
  "fmt"
)

type Person interface {
  Pershendetje() string
}

type Student struct {
  Emri     string
  Mbiemri   string
  Mosha    int
  NotaMesatare float32
}

type Punetor struct {
  Emri  string
  Mbiemri string
  Mosha  int
  Paga  float32
}

func (st Student) Pershendetje() string {
  return "Mirëmëngjes, " + st.Emri
}

func (pn Punetor) Pershendetje() string {
  return "Punë të mbarë, " + pn.Emri
}

// Pranon tipet Student dhe Punetor,
// sepse te dyja e implementojne interfejsin Person
func TeDhenat(p Person) string {
  rez := ""
  switch p.(type) {
  case Student:
    rez = p.(Student).Emri + " " + p.(Student).Mbiemri + ", student, nota mesatare " + fmt.Sprintf("%.2f", p.(Student).NotaMesatare)
  case Punetor:
    rez = p.(Punetor).Emri + " " + p.(Punetor).Mbiemri + ", punëtor, paga " + fmt.Sprintf("%.2f", p.(Punetor).Paga) + " EURO"
  }
  return rez
}

func main() {
  // STUDENTI
  var a = Student{
    Emri:     "Taulant",
    Mbiemri:   "Berisha",
    Mosha:    19,
    NotaMesatare: 8.9,
  }

  // PUNËTORI
  fmt.Println(a.Pershendetje())
  fmt.Println(TeDhenat(a))

  var b = Punetor{
    Emri:  "Durim",
    Mbiemri: "Krasniqi",
    Mosha:  28,
    Paga:  1000,
  }

  fmt.Println(b.Pershendetje())
  fmt.Println(TeDhenat(b))
}

https://play.golang.org/p/XOdPtP4pYU4

Rezultati:

Mirëmëngjes, Taulant
Taulant Berisha, student, nota mesatare 8.90
Punë të mbarë, Durim
Durim Krasniqi, punëtor, paga 1000.00 EURO

Variablat a dhe b mund t’i deklarojmë të tipit Person, me çka a bëhet variabël e tipit Student që implementon interfejsin Person, ndërsa b bëhet variabël e tipit Punetor që implementon po atë interfejs. Mirëpo, ky nuk është implementim eksplicit i interfejsit, sepse interfejsi konsiderohet i implementuar nëse një tip (në këtë rast struct) posedon metodat që janë listuar në interfejs.

Nëse tipi, në këtë rast strukti, nuk i posedon TË GJITHA metodat e cekura në interfejs dhe me po të njëjtat nënshkrime të funksioneve (function signature), pra numrin dhe tipin e argumenteve dhe të rezultateve kthyese, atëherë nuk është duke e implementuar atë interfejs.

// STUDENTI
  var a Person = Student{
    Emri:     "Taulant",
    Mbiemri:   "Berisha",
    Mosha:    19,
    NotaMesatare: 8.9,
  }

  // PUNËTORI
  var b Person = Punetor{
    Emri:  "Durim",
    Mbiemri: "Krasniqi",
    Mosha:  28,
    Paga:  1000,
  }
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.