Referencë koncize e funksioneve

ioutil

ReadDir(dirname string) ([]os.FileInfo, error)

https://golang.org/pkg/io/ioutil/#ReadDir

Tregon listën e nëndirektoriumeve të direktoriumit të specifikuar.

WriteFile(filename string, data []byte, perm os.FileMode) error

https://golang.org/pkg/io/ioutil/#WriteFile

Funksion për shkrimin e përmbajtjes në fajll.

os

Chdir(dir string) error

https://golang.org/pkg/os/#Chdir

E bën aktual direktoriumin e cekur në parametër.

Chmod(name string, mode FileMode) error

https://golang.org/pkg/os/#Chmod

E ndryshon modin e fajllit të cekur në parametrin e parë në modin e cekur në parametrin e dytë.

Chown(name string, uid, gid int) error

https://golang.org/pkg/os/#Chown

E ndryshon uid dhe gid të fajllit të cekur në parametrin e parë.

Chtimes(name string, atime time.Time, mtime time.Time) error

https://golang.org/pkg/os/#Chtimes

Ndryshon kohët e aksesit dhe modifikimit të fajllit të cekur.

Clearenv()

I fshin të gjithë variablat e ambientit.

Environ() []string

https://golang.org/pkg/os/#Environ

Kthen kopjen e stringut që reprezenton ambientin, në formën “çelësi=vlera”.

Executable() (string, error)

https://golang.org/pkg/os/#Executable

Kthen shtegun e fajllit ekzekutues që ka filluar procesin aktual.

Exit(code int)

https://golang.org/pkg/os/#Exit

Bën ndërprerjen e menjëhershme të ekzekutimit të programit.

Expand(s string, mapping func(string) string) string

https://golang.org/pkg/os/#Expand

ExpandEnv(s string) string

https://golang.org/pkg/os/#ExpandEnv

Getegid() int

https://golang.org/pkg/os/#Getegid

Getenv(key string) string

https://golang.org/pkg/os/#Getenv

Lexon vlerën e variablit të ambientit sipas çelësit të cekur.

Geteuid() int

https://golang.org/pkg/os/#Geteuid

Getgid() int

https://golang.org/pkg/os/#Getgid

Getgroups() ([]int, error)

https://golang.org/pkg/os/#Getgroups

Getpagesize() int

https://golang.org/pkg/os/#Getpagesize

Getpid() int

https://golang.org/pkg/os/#Getpid

Getppid() int

https://golang.org/pkg/os/#Getppid

Getuid() int

https://golang.org/pkg/os/#Getuid

Getwd() (dir string, err error)

https://golang.org/pkg/os/#Getwd

E kthen shtegun e plotë të direktoriumit aktual.

Hostname() (name string, err error)

https://golang.org/pkg/os/#Hostname

Kthen emrin e hostit të raportuar nga kerneli.

IsExist(err error) bool

https://golang.org/pkg/os/#IsExist

IsNotExist(err error) bool

https://golang.org/pkg/os/#IsNotExist

IsPathSeparator(c uint8) bool

https://golang.org/pkg/os/#IsPathSeparator

IsPermission(err error) bool

https://golang.org/pkg/os/#IsPermission

IsTimeout(err error) bool

https://golang.org/pkg/os/#IsTimeout

Lchown(name string, uid, gid int) error

https://golang.org/pkg/os/#Lchown

Link(oldname, newname string) error

https://golang.org/pkg/os/#Link

LookupEnv(key string) (string, bool)

https://golang.org/pkg/os/#LookupEnv

Mkdir(name string, perm FileMode) error

https://golang.org/pkg/os/#Mkdir

MkdirAll(path string, perm FileMode) error

https://golang.org/pkg/os/#MkdirAll

NewSyscallError(syscall string, err error) error

https://golang.org/pkg/os/#NewSyscallError

Pipe() (r *File, w *File, err error)

https://golang.org/pkg/os/#Pipe

Readlink(name string) (string, error)

https://golang.org/pkg/os/#Readlink

Remove(name string) error

https://golang.org/pkg/os/#Remove


OpenFile(name string, flag int, perm FileMode) (*File, error)

https://golang.org/pkg/os/#OpenFile

Hapja e një fajlli për I/O operacione.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.