Regular Expressions

Kërkojmë një substring brenda një stringu:

package main

import (
  "fmt"
  "regexp"
)

func main() {
  matched, error := regexp.MatchString("lisa", "O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!")
  fmt.Println(matched)
  if error != nil {
    fmt.Println(error)
  }

  matched, error = regexp.MatchString("fusha", "O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!")
  fmt.Println(matched)
  if error != nil {
    fmt.Println(error)
  }
}

https://play.golang.org/p/7Oc6DQZQPhR

Rezultati:

true
false

Substringu “lisa” u gjet (true), ndërsa substringu “fusha” nuk u gjet (false).


Kërkojmë një substring që i ka 3 shkronja, e specifikojmë shkronjën e parë dhe të tretë, ndërsa shkronja e dytë le të jetë cilado shkronjë:

matched, error := regexp.MatchString("l.s", "O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!")
}

Kërkojmë një substring që fillon me m dhe mbaron me t, nuk ka rëndësi sa shkronja janë ndërmjet.

matched, error := regexp.MatchString("m*t", "O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!")

Kërkojmë substringun “fu” nëse është në fillim të stringut.

matched, error := regexp.MatchString("^fu", "Fushat e gjëra me lule, q'u kam ndër mënt dit' e natë!")

Kjo jep false sepse kërkimi është case-sensitive.

matched, error = regexp.MatchString("^Fu", "Fushat e gjëra me lule, q'u kam ndër mënt dit' e natë!")

Kjo rezulton në true.


Kërkojmë substringun “luar” në fund të stringut.

matched, error := regexp.MatchString("luar$", "Ju bregore bukuroshe e ju lumenjt' e kulluar")

A fillon stringu me “O”:

matched, error := regexp.MatchString("^O*", "O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!")
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.