Shembull: Enkodimi/dekodimi me base64

package main

import (
  "encoding/base64"
  "fmt"
)

func main() {
  teksti := "O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!"
  fmt.Printf("Teksti: '%s'\n", teksti)

  // Enkodimi
  enkoduar := base64.StdEncoding.EncodeToString([]byte(teksti))
  fmt.Println("I enkoduar: ", enkoduar)

  // Dekodimi
  dekoduar, _ := base64.StdEncoding.DecodeString(enkoduar)
  fmt.Printf("I dekoduar: '%s' \n", string(dekoduar))
}

https://play.golang.org/p/HsbNHCEHuO0

Rezultati:

Teksti: 'O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!'
I enkoduar: TyBtYWxldCcgZSBTaHFpcMOrcmlzw6sgZSBqdSBvIGxpc2F0JyBlIGdqYXTDqyE=
I dekoduar: 'O malet' e Shqipërisë e ju o lisat' e gjatë!'`
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.