Shembull: Faqe dinamike, të dhënat nga databaza në template

package main

import (
  "database/sql"
  _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
  "html/template"
  "log"
  "net/http"
)

type Libri struct {
  ID   int  `json:"id"`     // Emertimi i fushes ne tabele
  Titulli string `json:"book_title"` // Emertimi i fushes ne tabele
}

func main() {
  http.HandleFunc("/books/", viewH)
  log.Fatal(http.ListenAndServe(":8080", nil))
}

func viewH(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  db, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(127.0.0.1:3306)/markdown")
  defer db.Close()
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  results, err := db.Query("SELECT id, book_title FROM books ORDER by id")
  if err != nil {
    panic(err.Error())
  }

  var lista []Libri
  var libri Libri

  for results.Next() {
    err = results.Scan(&libri.ID, &libri.Titulli)
    if err != nil {
      panic(err.Error())
    }
    lista = append(lista, Libri{ID: libri.ID, Titulli: libri.Titulli})

  }

  var templates = template.Must(template.ParseFiles("page.html"))

  err = templates.ExecuteTemplate(w, "page.html", lista)
  if err != nil {
    http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
  }
}

https://play.golang.org/p/AVJ8l65uLpm

page.html

<!DOCTYPE html>
<head>

</head>

<body>
<table>
  {{range .}}
    <tr>
      <td>{{ .ID}}</td>
      <td>{{.Titulli}}</td>
    </tr>
  {{end}}
</table>
</body>
</html>

Rezultati (në browser):

1  Go për fillestarë
2  PHP dhe MySQL për fillestarë
3  Laravel për fillestarë
4  Bazat e Ueb dizajnit

Sqarim:

root:@tcp(127.0.0.1:3306)/markdown

Username është root, nuk ka password (pas dypikëshit), TCP protokol, hosti lokal 127.0.0.1, porti i MySQL 3306 emri i databazës është “markdown”

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.