Shembull: Gjeneratori i stringut të rastësishëm

Të dy shembujt të testohen lokalisht sepse në Playground do të fitohen gjithmonë rezultate të njëjta.

package main

import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "time"
)

func main() {
  // Definohet gjatesia e deshiruar e stringut
  length := 10

  // Caktohet stringu me te gjitha karakteret e lejuara
  // ne stringun e rastesishem
  const set = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"

  // Lexohet koha aktuale e sistemit ne forme te nanosekondave
  var nanosec int64 = time.Now().UnixNano()

  // Gjeneratorit te numrit pseudo te rastesishem i jepet ai numer si seed
  var src = rand.NewSource(nanosec)

  // Definohet nje byte slice per karakteret qe do te zgjedhen nga karakter set,
  // aq elemente sa eshte gjatesia e deshiruar e stringut
  b := make([]byte, length)

  var c int64
  // Cikli perseritet aq here sa eshte gjatesia e deshiruar e stringut
  for i := range b {
    // Numri i rastesishem c eshte integer i madh (64 bits)
    c = src.Int63()
    fmt.Printf("Numri i rastesishem: %v \n", c)

    // Per te mos qene jashte vlerave 0-61, sepse gjatesia e karakter setit eshte 62
    // behet modulus me 62, pra numrin e karaktereve te karakter setit
    d := c % int64(len(set))
    fmt.Printf("Modulusi me 62: %v \n", d)

    // Nga karakter seti merret karakteri nga pozita qe tregon d dhe vendoset
    // si vlere e anetarit vijues te byte slice
    fmt.Printf("Merre karakterin nga pozita %v qe eshte: %v \n", d, string(set[d]))
    b[i] = set[d]
  }

  fmt.Printf("Stringu i rastesishem: %v", string(b))
}

https://play.golang.org/p/IAjuawbb-Cf

Rezultati:

Numri i rastesishem: 4601851300195147788
Modulusi me 62: 0
Merre karakterin nga pozita 0 qe eshte: a
Numri i rastesishem: 4647152587264684499
Modulusi me 62: 3
Merre karakterin nga pozita 35 qe eshte: J
. . .
Numri i rastesishem: 2086826187330921635
Modulusi me 62: 57
Merre karakterin nga pozita 57 qe eshte: 5
Stringu i rastesishem: aJFLa7XPH5

Detyrë:

Të rishkruhet si funksion.

package main

import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "time"
)

func main() {
  fmt.Println(randString(15))
}

func randString(length int) string {
  const set = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
  var nanosec int64 = time.Now().UnixNano()
  var src = rand.NewSource(nanosec)
  b := make([]byte, length)
  var c int64
  for i := range b {
    c = src.Int63()
    d := c % int64(len(set))
    b[i] = set[d]
  }

  return string(b)
}

https://play.golang.org/p/5FsV-l1_dyJ

Rezultati:

aJFLa7XPH59kWSX
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.