Shembull: Konvertimi i struktit në JSON

package main

import (
  "encoding/json"
  "fmt"
)

type libri struct {
  Libri  int   `json:"libri"`
  Kapitujt []string `json:"kapitujt"`
}

func main() {
  rezultati := &libri{
    Libri:  1,
    Kapitujt: []string{"Hyrje", "Funksionet", "Shembuj"}}
  jsonRezultati, _ := json.Marshal(rezultati)
  fmt.Println(string(jsonRezultati))

}

https://play.golang.org/p/azPg-eIDB7P

Rezultati:

{"libri":1,"kapitujt":["Hyrje","Funksionet","Shembuj"]}
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.