Shembull: Krahasimi i dy vlerave të përafërta float

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func main() {
  a := 5.00000001
  b := 5.0000001

  fmt.Println(a == b)

  fmt.Println(equal(a, b, 1e-4))
}

func equal(a, b, e float64) bool {
  return math.Abs(b-a) < e
}

https://play.golang.org/p/u_1gGij1C3J

Rezultati:

false
true
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.