Shembull: Map me listë shtetesh dhe numër të banorëve

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  shtetet := map[string]int{
    "China":     1433783686,
    "India":     1366417754,
    "United States": 329064917,
    "Indonesia":   270625568,
    "Pakistan":   216565318,
    "Brazil":    211049527,
    "Nigeria":    200963599,
    "Bangladesh":  163046161,
    "Russia":    145872256,
    "Mexico":    127575529,
  }

  fmt.Println(shtetet)

  for shteti, banore := range shtetet {
    fmt.Println(shteti + ":" + strconv.Itoa(banore))
  }

  fmt.Println("SHBA ka " + strconv.Itoa(shtetet["United States"]) + " banorë")

  // Rezultati është 0 sepse Kosova nuk është në listë
  fmt.Println("Kosova ka " + strconv.Itoa(shtetet["Kosova"]) + " banorë")

  // Por duhet ta dallojmë a nuk është në listë apo ka 0 banorë
  // ok kthen true nëse Kosova është në listë, false nëse nuk është
  n, ok := shtetet["Kosova"]

  if !ok {
    // Nëse Kosova nuk është në listë
    fmt.Println("Kosova nuk është në listë")
  } else {
    // Nëse Kosova është në listë
    fmt.Println("Kosova ka " + strconv.Itoa(n) + " banorë")
  }

  // Shtimi i një anëtari të ri
  shtetet["Kosova"] = 2000000
  fmt.Println("Kosova ka " + strconv.Itoa(shtetet["Kosova"]) + " banorë")
}

https://play.golang.org/p/F9nR6m6gSdy

Rezultati:

map[Bangladesh:163046161 Brazil:211049527 India:1366417754 Indonesia:270625568 China:1433783686 Mexico:127575529 Nigeria:200963599 Pakistan:216565318 Russia:145872256 United States:329064917]
Indonesia:270625568
Nigeria:200963599
Russia:145872256
India:1366417754
United States:329064917
Brazil:211049527
Bangladesh:163046161
Mexico:127575529
Kina:1433783686
Pakistan:216565318
SHBA ka 329064917 banorë
Kosova ka 0 banorë
Kosova nuk është në listë
Kosova ka 2000000 banorë

Mapën e njëjtë mund ta konvertojmë në JSON.

package main

import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "net/http"
)

var shtetet = map[string]int{
  "China":     1433783686,
  "India":     1366417754,
  "United States": 329064917,
  "Indonesia":   270625568,
  "Pakistan":   216565318,
  "Brazil":    211049527,
  "Nigeria":    200963599,
  "Bangladesh":  163046161,
  "Russia":    145872256,
  "Mexico":    127575529,
}

func main() {
  fmt.Println("Duke e startuar serverin")
  http.HandleFunc("/lista", listaShteteve)
  err := http.ListenAndServe(":8080", nil)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("test")
}

func listaShteteve(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  jShtetet, _ := json.Marshal(shtetet)
  w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
  w.Write([]byte(jShtetet))
}

https://play.golang.org/p/wSf9iD-Xu2D

Aplikacioni thirret nga http://localhost:8080/lista

Rezultati:

{"Bangladesh":163046161,"Brazil":211049527,"India":1366417754,"Indonesia":270625568,"China":1433783686,"Mexico":127575529,"Nigeria":200963599,"Pakistan":216565318,"Russia":145872256,"United States":329064917}
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.