Shembull: Numri prim

Ky program tregon numrin prim të caktuar, në rastin konkret numrin e 20-të, i cili është 71. Duke e ndryshuar vlerën e argumentit të funksionit Prime, mund ta zgjedhim cilindo numër tjetër prim sipas renditjes.

package main

import (
  "fmt"
  "math"
)

func Prime(n int) int {
  var lista = []int{2}
  prime := true
  numri := 3
  rrKatrore := 0
  for len(lista) < n {
    rrKatrore = int(math.Sqrt(float64(numri)))
    for i := 0; i < len(lista); i++ {
      if numri%lista[i] == 0 {
        prime = false
      }
      if lista[i] > rrKatrore {
        i = len(lista)
      }
    }
    if prime == true {
      lista = append(lista, numri)
    } else {
      prime = true
    }
    numri = numri + 2
  }
  return lista[n-1]
}

func main() {
  fmt.Printf("%v\n", Prime(20))
}

https://play.golang.org/p/sGsuM-Ujijs

Rezultati:

71
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.