Shembull: Servimi dinamik i një aseti statik

package main

import (
  "net/http"
  "path"
)

func main() {
  http.HandleFunc("/", fotografia)
  http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

func fotografia(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fp := path.Join("images", "foto.jpg")
  http.ServeFile(w, r, fp)
}

I> Në folderin images, e vendosim një fajll me emrin foto.jpg.

Duke e hapur adresën:

http://localhost:8080/

do të shfaqet fotografia e cekur.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.