Shembull: Shkrimi dhe leximi nga fajlli i formatit CSV

package main

import (
  "encoding/csv"
  "fmt"
  "os"
  "strconv"
)

type Postimi struct {
  Autori string
  Id   int
  Titulli string
}

var csvFajlli string = "postimet.csv"

func main() {
  postimet := []Postimi{
    {Id: 1, Autori: "Gabriel Garcia Marquez", Titulli: "Për dashurinë dhe demonë të tjerë"},
    {Id: 2, Autori: "Isabel Allende", Titulli: "Shuma e ditëve"},
    {Id: 3, Autori: "Dan Brown", Titulli: "Origjina"},
  }

  // Shkrimi
  CsvWrite(postimet)

  // Leximi
  CsvRead()
}

func CsvWrite(Postimet []Postimi) {
  csvFile, err := os.Create(csvFajlli)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer csvFile.Close()

  writer := csv.NewWriter(csvFile)
  for _, postim := range Postimet {
    rreshti := []string{strconv.Itoa(postim.Id), postim.Autori, postim.Titulli}
    err := writer.Write(rreshti)
    if err != nil {
      panic(err)
    }
  }
  writer.Flush()
}

func CsvRead() {
  fajlli, err := os.Open(csvFajlli)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer fajlli.Close()

  reader := csv.NewReader(fajlli)
  reader.FieldsPerRecord = -1

  rreshtat, err := reader.ReadAll()
  if err != nil {
    panic(err)
  }

  var postimet []Postimi

  for _, vlera := range rreshtat {
    id, _ := strconv.Atoi(vlera[0])
    rreshti := Postimi{Id: id, Autori: vlera[1], Titulli: vlera[2]}

    postimet = append(postimet, rreshti)
  }

  fmt.Println(postimet)
  // Segmenti i strukteve mund të procesohet më tej...
}

https://play.golang.org/p/VUqfU1UwK73

Rezultati:

[{Gabriel Garcia Marquez 1 Për dashurinë dhe demonë të tjerë} {Isabel Allende 2 Shuma e ditëve} {Dan Brown 3 Origjina}]
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.