Shembull: Shuma e numrave të lexuara nga konzola

package main

import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os"
  "strconv"
  "strings"
)

func main() {
  fmt.Println("Shëno disa numra të ndara me space:")
  teksti, err := bufio.NewReader(os.Stdin).ReadString('\n')
  if err == nil {
    var shuma float64
    for _, v := range strings.Fields(teksti) {
      i, err := strconv.ParseFloat(v, 64)
      if err != nil {
        fmt.Println(err)
      } else {
        shuma += i
      }
    }
    fmt.Println("Shuma e numrave:", shuma)
  }
}

https://play.golang.org/p/195fJpQ-x1V

Rezultati:

Rezultati: Shëno disa numra të ndara me space: 4 5 6 7
Shuma e numrave: 22
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.