Shembull: Strukt në JSON, JSON në strukt

package main

import (
  "encoding/json"
  "fmt"
)

type Anetari struct {
  Emri  string `json:"user_name"`
  Emaili string `json:"user_email"`
  Admin bool  `json:"is_admin"`
}

func main() {
  a := Anetari{
    Emri:  "Arben",
    Emaili: "arben@gmail.com",
    Admin: true,
  }

  // Nga struct ne JSON

  b, _ := json.Marshal(a)
  fmt.Println(string(b))

  // Nga JSON ne struct

  var r Anetari
  json.Unmarshal(b, &r)
  fmt.Println("Emri: ", r.Emri)
  fmt.Println("Emaili: ", r.Emaili)
  fmt.Println("Admin: ", r.Admin)
}

https://play.golang.org/p/6J19r3TT7KP

Rezultati:

{"user_name":"Arben","user_email":"arben@gmail.com","is_admin":true}
Emri: Arben
Emaili: arben@gmail.com
Admin: true
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.