Shembull: Thirrja e metodës së struktit nga një funksion

package main

import (
  "fmt"
)

type Anetari struct {
  Emri  string
  Emaili string
}

func (a *Anetari) Mesazhi() string {
  return a.Emri + "<" + a.Emaili + ">"
}

func dergoMesazhin(a Anetari) string {
  return a.Mesazhi()
}

func main() {
  a := Anetari{
    Emri:  "Arben",
    Emaili: "arben@gmail.com",
  }

  // nga metoda
  fmt.Println(a.Mesazhi())

  // nga funksioni, funksioni prej metodës
  fmt.Println(dergoMesazhin(a))
}

https://play.golang.org/p/R83F_FaMDtE

Rezultati:

Arben<arben@gmail.com>
Arben<arben@gmail.com>
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.