<a>

Me elementin a krijohet një hiperlink.

Atributi href përdoret për ta shënuar URL-në ky çon ai hiperlink.

Nëse faqja e destinacionit është në kuadër të domainit të njëjtë, nuk ka nevojë fare të shënohet domaini.

<a href="kontakti">Kontakti</a>

Nëse faqja e destinacionit është jashtë domainit, atëherë specifikohet edhe protokoli dhe domaini.

<a href="https://codemolecules.com/kontakti">Kontakti</a>
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.