<!–>

Me përdorimin e këtij elementi vendosim koment brenda kodit HTML, i cili nuk ekzekutohet nga ana e brouserit.

Komenti hapet me <!-- dhe mbyllet me --> .

I përshtatshëm për të lënë sqarime në kod, apo pamundësuar përkohësisht ekzekutimin e një pjese të kodit.

Me këtë tag nuk përdoret asnjë atribut.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.