<!DOCTYPE>

Deklarata DOCTYPE nuk bën pjesë në elementet e HTML, por është instruksion që i tregon brouserit se në cilin version të HTML është e shkruar ajo Ueb faqe.

Vendoset në rreshtin e parë të çdo HTML dokumenti.

Me <!DOCTYPE html> tregohet se është duke u përdorur HTML 5.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

Versionet më të hershme:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.