<footer>

Sikurse <div>, përdoret për vendosjen e përmbajtjes, por do ta përdorim për vendosjen e përmbajtjes së fundit të faqesm ku rëndomë vendosen linqet kryesore të sajtit, linqet e mediave sociale, etj.

<footer>
  <p><a href="kontakti.html">Kontakti</a></p>
  <p><a href="https://www.facebook.com/codemolecules">Facebook</a></p>
</footer>
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.