<nav>

I njëjtë me <div>.

Përdoret në atë vend të faqes ku dëshirojmë ta vendosim sistemin e navigacionit, respektivisht menunë.

<nav>
  <a href="index.html">Home</a> |
  <a href="products.html">Products</a> |
  <a href="services.html">Services</a> |
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
All Rights Reserved Theme by 404 THEME.