<tr>

Elementi tr përfaqëson rreshtin e një tabele.

table

th

td

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.