is_month()

Referenca

Determinon nëse kërkesa është për një arkivë ekzistuese mujore.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.