is_paged()

Determinon nëse kërkesa është për rezultatet e ndara në faqe dhe jo për faqen e parë.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.