is_plugin_active()

Determinon nëse një plugin i caktuar është i aktivizuar.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.