Categories
Funksionet

get_post()

I kthen të dhënat e postimit sipas ID-së apo objektit të postimit.

Referenca

Categories
Funksionet

the_excerpt()

E shfaq përmbajtjen e fragmentit të postimit.

Referenca

Categories
Funksionet

get_the_excerpt()

E kthen fragmentin e postimit.

Referenca

Categories
Funksionet

next_posts_link()

Shfaq linkun e faqes vijuese të postimeve.

Referenca

Categories
Funksionet

get_next_posts_link()

Kthen linkun e faqes vijuese të postimeve.

Referenca

Categories
Funksionet

get_next_post()

Merr postimin vijues që gjendet menjëherë pas postimit aktual.

Referenca

Categories
Funksionet

get_extended()

Referenca

Categories
Funksionet

get_children()

Shfaq fëmijët e prindit të postimit.

Referenca

Categories
Funksionet

get_boundary_post()

Referenca

Categories
Funksionet

get_adjacent_post()

Kthen postimet “paraprake” dhe “vijuese”.

Referenca