htmlspecialchars()

& (ampersand) bëhet & amp ;

(thonjza) bëhet & quot ;

(apostrofi) bëhet & #039 ;

< (më i vogël se) bëhet & lt ;

> (më i madh se) bëhet & gt ;

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.