nl2br()

Përdoret në rastet kur dëshirojmë që një tekst të ketë kalime në rreshtin e ri aty ku teksti ka karakterin special new line. Pra, çdo new line do të shndërrohet në <br>.

Kjo për arsyen se HTML nuk e konsideron karakterin special new line si udhëzim për të kaluar në rreshtin e ri, por bazohet ekskluzivisht në përdorimin e HTML elementeve.

Referenca

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.