Categories
Funksionet

get_previous_posts_link()

Merr hiperlidhjen e postimit paraprak ngjit me postimin aktual.

Referenca

Categories
Funksionet

get_previous_post()

E merr postimin e paraprak që është ngjit me postimin aktual.

Referenca

Categories
Funksionet

get_delete_post_link()

Kthen hiperlidhjen për fshirjen e postimit.

Parametri i parë është ID-ja e postimit, i dyti nuk përdoret (jepet vlera ”), ndërsa i treti është boolean (true ose false), që vlerë standarde ka false. Nëse e bëjmë true, atëherë postimi do të fshihet duke mos u vendosur fare në shportën e hedhurinave.

Referenca

Categories
Funksionet

get_edit_post_link()

Kthen hiperlidhjen për redaktimin e postimit.

Mund të përdoret brenda apo jashtë ciklit. Mund të përdoret për faqe, postime, fajlla të atashuar dhe revizione.

Parametri i parë është ID-ja e postimit, ndërsa parametri i dytë është kontekti, që si vlerë standarde ka “display”.

Referenca

Categories
Funksionet

set_post_format()

Cakton formatin e postimit. Jepet ID-ja apo objekti i postimit si parametër i parë, ndërsa formati si parametër i dytë.

Shembull:

<?php set_post_format( $ID, 'publish'); ?>

Referenca

Categories
Funksionet

get_post_status()

Kthen statusin e postimit duke u bazuar në ID-në e postimit.

Nëse ID-ja i takon një fajlli të atashuar, kthehet statusi i prindit.

Vlerat e mundshme:

publish Postim apo faqe e publikuar
pending Postim në pritje të redaktimit
draft Postim në versionin draft
auto-draft Postim i ri, pa përmbajtje
future Postim që do të publikohet në të ardhmen
private Postim i padukshëm për ata që nuk janë të autentikuar
inherit Revizion
trash Postim në shportën e hedhurinave

Referenca

Categories
Funksionet

get_post_mime_type()

Kthen mime tipin e një fajlli të atashuar sipas ID-së.

Referenca

Categories
Funksionet

get_post_ancestors()

I kthen paraardhësit e postimit.

Referenca

Categories
Funksionet

get_post_field()

I kthen të dhënat e një fushe të postimit duke u bazuar në ID-në e postimit.

Referenca

Categories
Funksionet

get_post()

I kthen të dhënat e postimit sipas ID-së apo objektit të postimit.

Referenca